Tag Archives: sản xuất tinh gọn

HAPPY NEW YEAR 2021 – PAKA.vn

” KHÔNG QUÁ ÍT, KHÔNG QUÁ NHIỀU, CHỈ VỪA ĐỦ” – LAGOM – Not too little, not too much, Just right …

CHÀO THÁNG 12 YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN! – PAKA.vn

“It’s the storms that make us stronger. And amid chaos rests vast opportunity—for those who have developed the eyes and the skills to embrace it.”
#robinsharma